روزهای حضور دکتر:

شنبه 

19.00 – 16.00

دوشنبه 

19.00 – 16.00

چهارشنبه 

19.00 – 16.00

تماس سریع