شنبه 

16.00 – 19.00

دوشنبه 

16.00 – 19.00

چهارشنبه 

16.00 – 19.00