بوتاکس معده

این روش مشابه به بالن معده در افرادی که اضافه وزن دارند ولی کاندید عمل جراحی نمی باشند قابل انجام است. تزریق بوتاکس به صورت سرپایی انجام شده و بسیار کم عارضه است. تزریق بوتاکس در معده، روشی قابل تکرار است.