آندوسکوپی

در آندوسکوپی مری،معده و دوازدهه بیمار با یک دستگاه فیبرواسکوپ معاینه میشود و بصورت مستقیم مخاط مطالعه میگردد. 

ضایعات مختلف مری،معده و دولزدهه در این روش قابل تشخیص و نمونه گیری برای بررسی میکروسکوپی (پاتولوژی) می باشد.

انجام آندوسکوپی با تزریق داروی خواب آور انجام میشود و هیچگونه ناراحتی و سختی برای بیمار ندارد.