آندوسونوگرافی (EUS)

دستگاه آندوسونوگرافی ترکیبی از یک پروب سونوگرافی بر روی یک آندوسکوپ است که با آن میتوان ضایعات قابل دسترسی و نزدیک به آندوسکوپ را از نزدیک سونوگرافی نمود.

این روش جزو پیشرفت های قابل توجه در زمینه ی آندوسکوپی است. تعیین منشا و عمق تومورهای دستگاه گوارش با این روش قابل انجام بوده و از نظر تشخیص و تعیین استراتژی درمانی بسیار کمک کننده است.

آندوسونوگرافی کاربرد وسیعی در بیماری های مجاری صفراوی،کیسه صفرا و پانکراس دارد.

تشخیص سنگ ها و لجن مجاری صفراوی و کیسه صفرا و بررسی انواع ضایعات پانکراس با این روش قابل انجام و در صورت نیاز قابل نمونه گیری است.